Услови за да станете згрижувач

Постапката за станување на згрижувачко семејство започнува со поднесување на Барање до месно надлежниот центар за социјална работа во општината во која живее идниот згрижувач каде се приложува законски пропишаната документација.

 • Згрижувач може да биде само лице кое е полнолетно.
 • При изборот на згрижувачко семејство се зема во предвид општата здравствена состојба и подобноста на подносителот на барањето  и на сите членови на семејството.
 • Згрижувачот е должен на малолетното дете да му обезбеди: згрижување и сместување во семејството, нега, општа и лична хигиена, исхрана, неопходна облека и обувки, грижа за здравјето на детето, грижа за неговиот личен развој, воспитание и образование.
 • Згрижувачот е должен да се грижи и за задоволување на етичките, културните, забавните и рекреативните потреби на детето кое е сместено во семејството, како и да ја почитува етничката припадност и верските обичаи на сместеното дете.
 • Истовремено згрижувачот е должен да овозможи продолжување на врската на детето со неговото биолошко семејство, доколку го има и таква можност и волја постои, како и да се грижи и да го подготвува детето за средбите со неговото биолошко семејство.
 • Детето се сместува во згрижувачко семејство додека не се обезбеди трајно решение за негово сместување, а тоа е да се врати во биолошкото семејство или да биде посвоено.
 • Законот за социјална заштита дава право на надоместок на трошоците за сместување на детето и надоместок за згрижување.

Согласно Одлуката за цената на социјалната услуга за 2022 година висината на месечниот надоместок изразен во нето износ, изнесува:

Износот на социјалната услуга за згрижување во општо згрижувачко семејство, изнесува:

 • 16.730 денари месечно за дете, кога е згрижено едно дете,
 • 14.554 денари месечно за секое дете, кога се згрижени две деца,
 • 13.091 денари месечно за секое дете, кога се згрижени три деца,
 • 12.041 денари месечно за секое дете, кога се згрижени четири деца,
 • 11.249 денари месечно за секое дете, кога се згрижени пет деца.

Цената на социјалната услуга за згрижување во роднинско згрижувачко семејство, изнесува:

 • 10.978 денари месечно за дете, кога е згрижено едно дете,
 • 8.826 денари месечно за секое дете, кога се згрижени две деца,
 • 7.379 денари месечно за секое дете, кога се згрижени три деца,
 • 6.340 денари месечно за секое дете, кога се згрижени четири деца,
 • 5.557 денари месечно за секое дете, кога се згрижени пет деца.

Цената на социјалната услуга за згрижување во интервентно згрижување во друго семејство, изнесува 17.584 денари месечно. Цената на социјалната услуга за згрижување во специјализирано згрижувачко семејство, изнесува:

 • 19.615 денари месечно за лице со попреченост, кога едно лице е згрижено,
 • 17.094 денари месечно за лице со попреченост кога две лица се згрижени,
 • 18.147  денари месечно за дете/лице во ризик.

 

Лицата кои се заинтересирани за бидат згрижувачи потребно е да се обратат на   075 277 447 или во локалниот Центар за социјална работа во местото на нивното живеење.